Nu een crematie? Je kunt ons nu bellen. Tel: 088 – 605 12 05 24/7 Online

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Amstel Uitvaarten B.V uit te voeren uitvaartdiensten besteld via de websites www.begrafenis.com; www.crematie.com; www.budgetbegrafenis.nl en www.budgetcrematie.nl (‘Website(s)’)
Wij adviseren u om deze algemene voorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren door deze te printen of digitaal op te slaan.
Amstel Uitvaarten B.V. is gevestigd te Amsterdam aan de Domselaerstraat 112 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047. De klantenservice van Amstel Uitvaarten is gedurende werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer: 088-8488227 en via het mailadres: info@amstel-uitvaarten.nl.
Deze algemene voorwaarden van Amstel Uitvaarten B.V. zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68446047

Artikel 1 − Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Amstel: Amstel Uitvaarten BV, Top Uitvaarten, Elite Uitvaarten, Budgetcrematie.nl, Budgetbegrafenis.nl, Crematie.com, Begrafenis.com, ThuisUitvaart.nl, Exit.nl, Uitvaartzorg Jeanette
Overeenkomst: de tussen u en Amstel Uitvaarten tot stand gekomen overeenkomst tot levering van de Uitvaartdiensten.
Uitvaartdienst: alle werkzaamheden, activiteiten, diensten en producten met betrekking tot de verzorging van een begrafenis of crematie zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
U / Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Amstel Uitvaarten een overeenkomst voor levering van de Uitvaartdiensten is aangegaan. Uitvaartpakket: de overeengekomen standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Amstel Uitvaarten en op elke Overeenkomst betreffende de levering van de Uitvaartdiensten.
2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg, via de Website, aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek zal Amstel Uitvaarten de algemene voorwaarden ook nog per mail kosteloos aan u toezenden.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Amstel Uitvaarten zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.4 De Overeenkomst tussen u en Amstel Uitvaarten komt pas tot stand op het moment dat uw bestelling door middel van een elektronische bevestiging door Amstel Uitvaarten is aanvaard. Amstel Uitvaarten is gerechtigd een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld indien zij niet voldoende capaciteit heeft om de Uitvaartdiensten te leveren.

Artikel 3 – Herroepingsrecht

3.1 Als consument heeft u het recht om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de bestelling te ontbinden (te herroepen), zonder dat u kosten betaalt. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@amstel-uitvaarten.nl. De termijn van 14 dagen begint te lopen bij op de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
3.2 Indien u Amstel Uitvaarten heeft verzocht om direct over te gaan tot de levering van de Uitvaartdiensten (dus binnen de 14 dagen bedenktermijn) en u besluit om de Overeenkomst binnen de 14 dagen bedenktermijn te ontbinden, bent u een vergoeding verschuldigd voor de tot aan het moment van ontbinding door Amstel Uitvaarten geleverde diensten, producten en werkzaamheden, conform de overeengekomen vergoedingen.
3.3 Indien u Amstel Uitvaarten verzoekt om direct over te gaan tot de levering van de Uitvaartdiensten (binnen de 14 dagen bedenktermijn), doet u afstand van uw recht om tot ontbinding over te gaan indien en zodra de Uitvaartdiensten, binnen de 14 dagen bedenktermijn, volledig zijn geleverd.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle door Amstel Uitvaarten gehanteerde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing, en gelden voor het leveren van de Uitvaartdienst in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waarvoor speciale tarieven gelden.
4.2 Amstel Uitvaarten is te allen tijde gerechtigd de op de website gepubliceerde prijzen van de (onderdelen van de) Uitvaartdiensten te wijzigen. De in de Overeenkomst vermelde prijzen kunnen echter niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
4.3 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 4.2 is Amstel Uitvaarten gerechtigd om de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de Uitvaartdiensten niet binnen een jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst worden uitgevoerd.
4.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de overeengekomen prijs voor de koffiekamer na de uitvaartplechtigheid altijd exclusief de genuttigde consumpties. Deze worden achteraf separaat gefactureerd.
4.5 Eventuele kosten voor het zorgcentrum, hospice of ziekenhuis met betrekking tot het overlijden en het transport naar de overeengekomen locatie, is voor uw eigen rekening. Deze kosten worden door het betreffende zorgcentrum, hospice of ziekenhuis bij u in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling kan plaatsvinden via de website en op een ander in de Overeenkomst overeengekomen wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Amstel Uitvaarten is te allen tijde gerechtigd om van de Klant een vooruitbetaling te verlangen. Deze vooruitbetaling dient eveneens binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Echter indien de uitvaart binnen deze 14 daagse termijn valt dient de vooruitbetaling uiterlijk één dag voor de uitvaart te zijn verricht.
5.2 Bij niet (tijdige) betaling bent u automatisch, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Amstel Uitvaarten is dan gerechtigd om vanaf het verval van de factuur aan u rente ter hoogte van 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag in rekening te brengen.
5.3 Indien u, ook na daartoe gesommeerd te zijn, de factuur nog steeds niet of niet volledig betaalt, dan is Amstel Uitvaarten gerechtigd het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

6.1 Amstel Uitvaarten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van overeengekomen Uitvaartdiensten, één ander in overeenstemming met hetgeen bepaald in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst bestaat uit de levering van de Uitvaartdienst binnen een Uitvaartpakket, dan geldt dat het Uitvaartpakket steeds als één pakket van diensten en producten wordt aangeboden. De samenstelling van het Uitvaartpakket (waaronder ook begrepen de door Amstel Uitvaarten geselecteerde rouwcentra, crematoria, begraafplaats of rouwauto’s) kan niet worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Indien u in aanvulling op het Uitvaartpakket en/of in aanvulling op de overeengekomen Uitvaartdiensten, aanvullende diensten of producten bestelt, worden deze aanvullende diensten en producten aanvullend in rekening gebracht, conform de gecommuniceerde kosten. Onder aanvullende diensten of producten kan ook worden verstaan extra kosten voor bijvoorbeeld een speciale kist, extra auto’s of een langere gebruiksperiode van de auto’s.
6.3 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen u en Amstel Uitvaarten. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats, crematorium en de rouwvervoerder(s).
6.4 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan uitsluitend plaatsvinden binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst en mits de beheerder van de desbetreffende begraafplaats, crematorium en rouwvervoerder(s) met de wijziging akkoord gaat. Eventuele extra kosten voor deze wijziging komen voor uw rekening.
6.5 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of bezittingen overgedragen aan Amstel Uitvaarten. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor uw eigen rekening en risico, ook indien deze persoonlijk zijn overgedragen aan Amstel Uitvaarten.

Artikel 7 – Aangifte overlijden

7.1 Indien overeengekomen, draagt Amstel Uitvaarten zorg voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
7.2 Voor deze aangifte maakt Amstel Uitvaarten gebruik van de via de Website ingevulde personalia van de overledene.

Artikel 8 – Voertuigen

8.1 Indien overeengekomen draagt Amstel Uitvaarten zorg voor het overeengekomen aantal voertuigen voor de uitvaart.
8.2 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag vóór 12.00 uur schriftelijk of telefonisch aan Amstel Uitvaarten kenbaar te worden gemaakt. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging aangepast worden.
8.3 Bij annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 8.2 genoemde tijdstip, bent u gehouden om aan Amstel Uitvaarten een redelijke vergoeding te betalen voor alle door Amstel Uitvaarten gemaakte kosten.

Artikel 9 – Verzekeringen

9.1 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen kan de betaling voor de Uitvaartdiensten plaatsvinden door middel van de inning door Amstel Uitvaarten van de uitkering die de verzekeraar aan de begunstigde verschuldigd is. In dat geval dient u Amstel Uitvaarten te machtigen en haar een ondertekende akte van cessie en alle polisnummers en overige benodigde informatie te verstrekken, om de uit de verzekeringspolis(sen) voortvloeiende uitkering namens de begunstigde te innen. Na ontvangst van de uitkering zal Amstel Uitvaarten deze uitkering in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt door Amstel Uitvaarten aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald. Amstel Uitvaarten is gerechtigd om voor deze wijze van betaling een extra vergoeding in rekening te brengen.
9.2 Op verzoek verstrekt u Amstel Uitvaarten de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, bewijs van premiebetalingen en eventuele andere benodigde informatie met betrekking tot de verzekering.
9.3 U dient vooraf bij de verzekeraar na te gaan welke financiële consequenties er zijn als Amstel Uitvaarten BV de Uitvaartdiensten levert. Er zijn namelijk verzekeraars die zelf de uitvaartdienstverlening verzorgen of afspraken hebben met andere ondernemers/ uitvaartverzorgers. Bij zogenaamde naturapolissen kan hier bijvoorbeeld sprake van zijn. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële consequenties met betrekking tot de uitkering van betreffende polis(sen).

Artikel 10 – Medewerking van de klant

10.1 U draagt zorg voor een correcte, complete en tijdige verstrekking van alle voor de Uitvaartdienst benodigde gegevens en informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie ontbreken heeft Amstel Uitvaarten het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Zij is bovendien gerechtigd om kosten bijvoorbeeld voor extra werkzaamheden en kosten van derden, die het gevolg zijn van de onvolledige of onjuiste informatie of gegevens, bij u in rekening te brengen.
10.2 Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, onvolledigheden of tekortkomingen in de door u verstrekte informatie en bescheiden. Indien eventuele fouten, onvolledigheden of tekortkomingen in de informatie of bescheiden (bijvoorbeeld met betrekking tot de maatvoering van de kist of de personalia van de overledene) leiden tot extra kosten voor de Uitvaartdienst, dan mag Amstel Uitvaarten deze kosten te allen tijde bij u in rekening brengen.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens

11.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Amstel Uitvaarten persoonsgegevens. Amstel Uitvaarten draagt er zorg voor dat de verwerking van de deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar eigen Privacybeleid.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Amstel Uitvaarten doet haar uiterste best om zorg te dragen voor een juiste levering van de Uitvaartdiensten, één en ander overeenkomstig de Overeenkomst.
12.2 Indien door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Amstel Uitvaarten aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de Amstel Uitvaarten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Voor alle overige aansprakelijkheden geldt dat de totale aansprakelijkheid van Amstel Uitvaarten, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade en het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Amstel Uitvaarten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
12.3 Amstel Uitvaarten is nimmer aansprakelijk voor producten, artikelen of diensten die u bij derden bestelt (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk, freelance uitvaartverzorgers). U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor deze producten, artikelen of diensten.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen en/of de geleverde Goederen en/of verleende Diensten van Amstel Uitvaarten, dienen door u zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur dan wel direct na levering van de Goederen (dan wel binnen drie dagen omtrent gebreken aan Goederen die niet direct kunnen of konden worden geconstateerd) schriftelijk ter kennis van Amstel Uitvaarten te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
13.2 Indien u nalaat klachten bij Amstel Uitvaarten in te dienen binnen de in dit artikel gestelde termijnen, wordt u geacht de dienstverlening, Goederen en/of facturen te hebben goedgekeurd en kan u zich nimmer beroepen op het feit dat de dienstverlening en/of Goederen niet beantwoorden aan de Overeenkomst.
13.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Amstel Uitvaarten daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van u.
13.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Amstel Uitvaarten en de door Amstel Uitvaarten bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 14 – Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

14.1 Amstel Uitvaarten heeft het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien u niet tijdig aan uw (betalings)verplichting heeft voldaan, onverminderd enig ander aan Amstel Uitvaarten toekomend recht.
14.2 Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat u niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Amstel Uitvaarten geleverde diensten en producten, tenzij Amstel Uitvaarten ter zake van die betreffende dienst of product in verzuim is.
14.3 Amstel Uitvaarten is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Amstel Uitvaarten hierdoor schadeplichtig wordt, indien aan u voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement is aangevraagd, of indien uw onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, 16 november 2021

Ook mogelijk: Repatriëring overledene naar het buitenland
Wat is het, wat moet je doen en welke kosten komen er bij kijken? Wij geven alle antwoorden.
Lees meer